PDF
Goto
PGN
Einzelblitz: Rangliste
Pkt
Bhlz
12.0
101.0
12.0
100.0
10.0
99.5
9.0
99.0
8.5
102.5
7.5
100.0
7.5
96.5
7.0
103.5
7.0
100.5
7.0
96.5
7.0
79.5
6.5
96.5
6.0
91.0
6.0
85.5
6.0
82.0
6.0
81.0
6.0
73.0
5.5
73.5
5.5
65.0
5.0
68.0
3.5
66.0
3.0
70.0
3.0
66.5
3.0
66.5
2.5
71.0
0.0
46.0